ข้อมูลเพิ่มเติม

ASIA PACIFIC SAXOPHONE ACADEMY 2015

Amigo Saxophone Quartet ในความร่วมมือกับ Nontri Orchestra Wind และภาควิชาดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งโครงการค่ายดนตรี Asia Pacific Saxophone Academy 2015 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตลอดทั้ง 5 วันในโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม การเข้าฟังการอบรมเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับแซกโซโฟน การเข้าอบรมมาสเตอร์คลาส และการแสดงดนตรีร่วมกัน โดยในปีนี้มีคณาจารย์ 10 ท่านจากในประเทศไทยและอีกหลายท่านจากทั่วโลก ได้แก่

Joshua Hyde (Australia)

Asagi Ito (Japan)

Wong Tak Chiu (Hong Kong) 

Leslie Wong (NAFA, Singapore)

Kenny Tsai (TNUA, Taiwan)

Tae Young Kim (Myung ji University, Korea)

Passakorn Morasilpin (Thailand)

รายละเอียดของโครงการ

โครงการค่ายดนตรี Asia Pacific Saxophone Academy 2015 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-21.00น. ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละท่านจะได้เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ 3 ท่าน ซึ่งทางโครงการจะเป็นผู้จัดให้ โดยจะได้เรียน 2 ครั้งกับอาจารย์หลัก และกับอาจารย์อีก 2 ท่าน ท่านละ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถเลือกที่จะเรียนในมาสเตอร์คลาสของอาจารย์แต่ละท่านที่สนใจ โดยการเรียนในมาสเตอร์คลาสควรจะมีนักเปียโนเล่นประกอบ หากไม่มีจะต้องแจ้งเพื่อให้ทางโครงการจัดเตรียมนักเปียโนให้  

นอกจากนี้ผู้ร่วมโครงการยังสามารถเลือกเล่นในวงควอเตทและวง Ensemble ขนาดใหญ่ หากผู้ร่วมโครงการมีวงควอเตทของตนเองสามารถเรียนกับกลุ่มของตนเองได้ หรือสามาถแจ้งกับโครงการหากไม่มีวงของตนเอง 

* หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาส่งใบสมัครและชำระเงิน ทางโครางการรับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัด

ค่าสมัครสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายนี้สำหรับการเข้าร่วมทุกกิจกรรมในโครงการ รวมถึงอาหารกลางวันและเย็นตลอดทั้ง 5 วัน (ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พักและอื่นๆที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเอง) 

สำหรับผู้สมัครต่างชาติ 16,000 บาท

สำหรับผู้สมัครชาวไทย 6,500 บาท

*เข้าสังเกตการณ์ (Observer) ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมอาหาร)

ทุนการศึกษา

ทางโครงการยังมีทุนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบางส่วนและเต็มจำนวน สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์จะขอทุนกรุณาระบุในใบสมัครด้วยว่าท่านประสงค์ที่จะขอทุนเข้าร่มกิจกรรม โดยทางคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินทุนทั้งหมด

 

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกรุณากรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หลังจากนั้นผู้สมัครจะได้รับ อีเมล์ตอบรับและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าสมัคร การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้รับอีเมล์ ตอบรับการชำระเงินแล้วเท่านั้น การชำระถือเป็นสิ้นสุด หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางโครงการจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินไม่ว่าในกรณีใด

 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทางโครงการไม่มีส่วนรับผิดชอบ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมการประกันภัยในส่วนของตนเอง ระหว่างที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย

ที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่่วนของที่พักเอง สามารถเลือกที่พักเองได้ตามความสะดวกเหมาะสมของผู้เข้าร่วมโครงการ ทางโครงการแนะนำโรงแรม Cinnamon Residence http://cinnamon-residence.com/ ซึ่งใกล้และสะดวกต่อการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถจองผ่านทางอีเมล์โครงการได้ info@apsa-sax.com ในอัตรา 1,300 บาท สำหรับห้องเดี่ยวและ 1,500 บาทสำหรับห้องคู่